Made for you

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosťrešpektuje a chráni vaše súkromie. Ďalej uvádzame podrobnejšie informácie o spôsobe, akým spracovávame vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú naše metódy zaobchádzania s údajmi poskytnutými alebo zhromaždenými našimi digitálnymi platformami, ktoré umožňujú našim návštevníkom prístup na našu webovú stránku a používanie našich služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli pripravené v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov Európskej únie a s ustanoveniami miestnych právnych predpisov.

je vlastníkom webovej stránky lt.pruvida.co, ako aj správcom osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce kategórie jednotlivcov:

 • kupci,
 • potenciálni kupci,
 • používatelia našej webovej stránky,
 • naši dodávatelia a obchodní partneri.

Spracovanie osobných údajov vykonávame iba na základe vopred stanovených a legitímnych účelov, na základe príslušného právneho základu. Účely a právny základ použitý pre každú zo skupín jednotlivcov sú uvedené nižšie.  

Osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania, na ktorý boli uvedené osobné údaje zhromaždené. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, budeme v tom pokračovať, kým svoj súhlas neodvoláte. Ďalej sú uvedené doby uchovávania spracovania osobných údajov na konkrétny účel.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Údaje, ktoré nám poskytnete, sa zhromažďujú, keď nás kontaktujete s cieľom získania produktov, služieb alebo informácií, prihlásenia sa na naše webové stránky, účasti na verejných fórach alebo iných aktivitách poskytovaných v našich digitálnych nástrojoch, odpovede na zákaznícke prieskumy alebo komunikácie s nami iným spôsobom. Údaje zhromažďujeme pomocou rôznych technológií, napríklad súborov cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o súboroch cookie, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie.

Vaše osobné údaje spracovávame na rôzne účely, v závislosti od vášho vzťahu s nami. Účely a doby uchovávania sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Keď konáte ako kupujúci:

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Právny základ

Obdobie uchovávania údajov

Nákup na našom webe

– meno a priezvisko;

– adresa doručenia;

– spoločnosť alebo názov právnickej osoby (ak je používateľ právnickou osobou);

– IČ DPH právnickej osoby (ak je používateľ právnickou osobou);

– e-mailová adresa (používateľské meno);

– heslo (v šifrovanom formáte);

– kontaktné telefónne číslo;

– krajina trvalého bydliska.

Zmluva

5 rokov od uzavretia objednávky

Komunikácia s vami na základe objednávky

– meno a priezvisko;

– adresa doručenia;

– spoločnosť alebo názov právnickej osoby (ak je používateľ právnickou osobou);

– IČ DPH právnickej osoby (ak je používateľ právnickou osobou);

– e-mailová adresa (používateľské meno);

– heslo (v šifrovanom formáte);

– kontaktné telefónne číslo;

– krajina trvalého bydliska.

Zmluva

5 rokov od uzavretia objednávky

Zasielanie e-mailových informačných bulletinov

e-mailová adresa, meno a priezvisko

Zákon

Do odvolania

Zasielanie e-mailových informačných bulletinov na mieru pomocou služieb profilovania

e-mailová adresa, meno a priezvisko, profilové informácie

Súhlas

Do odvolania

Marketingová komunikácia založená na službách profilovania

Profilové informácie

Súhlas

Do odvolania

Zasielanie prieskumov spokojnosti zákazníkov

e-mailová adresa, meno a priezvisko, informácie uvedené v prieskume

Právny záujem o optimalizáciu obchodných činností a poskytovanie vhodných ponúk

1 rok od dátumu uskutočnenia prieskumu

Vykonávanie štatistických analýz

Súhrnné údaje týkajúce sa nákupov, zobrazení a iných aktivít uskutočňovaných na webových stránkach, ktoré nám neumožňujú identifikovať dotknutú osobu

Právny záujem o optimalizáciu obchodných činností a poskytovanie vhodných ponúk

1 rok

Presadzovanie právnych nárokov, ochrana našich práv

Údaje závisia od príslušného právneho nároku, pričom je vždy dodržaná zásada minimalizácie

Zákon

Podľa právnych predpisov

Keď konáte ako návštevník webu alebo potenciálny kupujúci:

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Právny základ

Obdobie uchovávania údajov

Zasielanie e-mailových informačných bulletinov

e-mailová adresa, meno a priezvisko

Súhlas

Do odvolania

Zasielanie e-mailových informačných bulletinov na mieru pomocou služieb profilovania

e-mailová adresa, meno a priezvisko, profilové informácie

Súhlas

Do odvolania

Marketingová komunikácia založená na službách profilovania

Profilové informácie

Súhlas

Do odvolania

Komunikácia s vami na základe vášho dotazu

e-mail alebo telefónne číslo, meno a priezvisko

Právny záujem zaručiť efektívnu komunikáciu s jednotlivcami

3 mesiace od ukončenia komunikácie

Zasielanie prieskumov spokojnosti zákazníkov

e-mailová adresa, meno a priezvisko, informácie uvedené v prieskume

Právny záujem o optimalizáciu obchodných činností a poskytovanie vhodných ponúk

1 rok od dátumu uskutočnenia prieskumu

Vykonávanie štatistických analýz

Súhrnné údaje týkajúce sa nákupov, zobrazení a iných aktivít uskutočňovaných na webových stránkach, ktoré nám neumožňujú identifikovať dotknutú osobu

Právny záujem o optimalizáciu obchodných činností a poskytovanie vhodných ponúk

1 rok

Zaručenie bezpečnej webovej stránky

IP adresa

Právny záujem o zabezpečenie bezpečnej webovej stránky a umožnenie bezpečných nákupov

1 rok

Presadzovanie právnych nárokov, ochrana našich práv

Údaje závisia od príslušného právneho nároku, pričom je vždy dodržaná zásada minimalizácie

Zákon

Podľa právnych predpisov

Ak konáte ako dodávateľ, spracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili naše zmluvné povinnosti, a uchovávame ich 5 rokov od dátumu uzavretia zmluvy alebo od ukončenia našej obchodnej spolupráce. V prípade sporu vaše osobné údaje uchovávame až do vydania konečného rozhodnutia príslušným orgánom.

Profilovanie je proces zhromažďovania a spracovania osobných údajov dotknutej osoby, na základe ktorého sa pripravuje profil uvedeného jednotlivca. Je to spôsob ponúkania produktov, ktoré považujete za zaujímavé a ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Proces profilovania použijeme iba na základe vášho súhlasu.

V spoločnosti  používame na profilovanie nasledujúce kategórie údajov: história a obsah nákupu, miesto uskutočneného nákupu, čas uskutočneného nákupu.  

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať žiadnej tretej strane, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Ak združené spoločnosti alebo tretie strany poskytujú služby v našom mene, napr. poskytujú odpovede na vaše požiadavky, dodávajú balíčky a poskytujú služby klientom atď. Tieto spoločnosti majú zakázané používať vaše osobné údaje na akékoľvek iné účely, ako sú účely, ktoré od nich vyžadujeme my alebo právne predpisy. Medzi tieto spoločnosti patria napr. doručovacie služby, poskytovatelia zasielajúci e-mailové správy atď.
 • Zdieľame vaše osobné údaje v rámci spoločnosti alebo s tretími stranami, aby sme zaručili bezpečnosť a ochranu našich klientov, chránili naše práva a majetok v súlade s právnymi postupmi alebo v iných prípadoch, keď sa domnievame (v dobrej viere), že takéto zverejnenie vyžaduje zákon. Patria sem IT a finanční konzultanti, externí právni konzultanti atď.

Všetky tretie strany, ktorým zverejňujeme vaše osobné údaje, sú povinné chrániť vaše osobné údaje prostredníctvom samostatnej zmluvy. Navyše, žiadne tretie strany nesmú tieto osobné údaje používať na iné ciele, ako sú zmluvne dohodnuté účely.

Zabezpečenie, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Naša spoločnosť vykonáva technické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím alebo zmenami.

Medzi tieto opatrenia patrí:

 • pravidelná aktualizácia softvéru, hardvéru a aplikačného softvéru,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • preskúmanie a kontrola zmluvných spracovateľov a

Naše bezpečnostné postupy pravidelne prehodnocujeme, aby sme vyhodnotili najnovšie vhodné technológie a metódy. Napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé alebo nie je nemožné ich obísť; preto vás žiadame o pochopenie.

V rámci spracovania osobných údajov máte určité práva. Z dôvodu ich presadenia nás kontaktujte písomne.

Nezabúdajte, že niektoré produkty a služby vám nebudeme môcť poskytnúť, ak nám neumožníte zhromažďovanie vašich osobných údajov. Niektoré z našich služieb navyše nebudú môcť zohľadniť vaše záujmy a preferencie. Nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu, napríklad, ak nám neposkytnete dodaciu adresu, pretože nemôžeme zaručiť dodávku vami objednaných produktov, ak nemáme vašu adresu.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete písomne na adrese Črnuče, a na obálku uvediete poznámku „Ochrana osobných údajov“, alebo e-mailom na adrese info@pruvida.co a uvedením „Ochrana osobných údajov“ v predmete e-mailu. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca, pričom uvedený termín je možné predĺžiť o ďalší mesiac. V prípade predĺženia obdobia vás budeme o uvedenom predĺžení informovať do prvého mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Máte k dispozícii nasledujúce práva:

 • Prístup k osobným údajom: môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli informácie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a v takom prípade nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli prístup k vašim osobným údajom a informácie týkajúce sa spracovania (osobné údaje, ktoré spracúvame a odkiaľ pochádzajú).
 • Oprava osobných údajov: môžete nás požiadať, aby sme opravili alebo doplnili neúplné alebo nepresné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov: môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov (napríklad, ak sa overuje presnosť alebo úplnosť vašich osobných údajov).
 • Vymazanie osobných údajov: môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov (uložené osobné údaje nemôžeme vymazať z dôvodu zákonných požiadaviek alebo na základe zmluvného vzťahu).
 • Extrakcia osobných údajov: môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, pomocou štruktúrovaného, bežne používaného a strojovo čitateľného formulára.
 • Odvolanie súhlasu: kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas súvisiaci s použitím osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať pomocou ktorejkoľvek z metód stanovených v týchto Zásadách. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať žiadne negatívne dôsledky; je však možné, že z dôvodu odvolania vášho súhlasu vám už nebudeme môcť poskytovať určité služby.
 • Námietka proti spracovaniu osobných údajov: máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa toto spracúvanie týka účelov priameho marketingu alebo prenosu vašich osobných údajov tretím stranám na účely priameho marketingu. Okrem toho môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sú použité na účely priameho marketingu pomocou prispôsobených alebo individuálnych ponúk (tzv. „Profilovanie“). Námietky môžete vzniesť pomocou ktorejkoľvek z metód stanovených v týchto Zásadách.  

Radi by sme vás informovali, že s cieľom zaručiť spoľahlivú identifikáciu v prípade uplatnenia práv týkajúcich sa osobných údajov vás môže spracovateľ požiadať o poskytnutie ďalších údajov a môže odmietnuť vykonať požadované kroky iba v prípade, že dokáže, že vás nemôže spoľahlivo identifikovať.

Z času na čas môžeme toto oznámenie zmeniť, aby sme ho prispôsobili najnovším technológiám, priemyselným postupom, legislatívnym požiadavkám alebo iným účelom. Na našich digitálnych platformách zverejníme príslušné znenie Zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Ak to vyžaduje platná legislatíva, pred vykonaním akýchkoľvek zmien vás požiadame o súhlas.  

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, napíšte nám na adresu Črnuče alebo nás kontaktujte e-mailom na adrese info@pruvida.co